z z
Giúp
Những câu nhiều người thường hỏi

Q: Tôi quên mã tự, làm sao để làm lại?

A: Bấm vào Tại đây cùng những hướng dẫn về cách thay đổi mã tự cũng đã được gửi bằng email cho quý vị

Muốn được giúp đỡ hay có ý kiến, bấm vào Tại đây để liên lạc hỗ trợ

District logo
Garden Grove Unified School District

z z