Giúp

Frequently Asked Questions


Q: Tôi quên mã tự, làm sao để làm lại?
A: Bấm vào Tại đây cùng những hướng dẫn về cách thay đổi mã tự cũng đã được gửi bằng email cho quý vị
Muốn được giúp đỡ hay có ý kiến, bấm vào Tại đây để liên lạc hỗ trợ